27/05/13

Denunciam trato vexatório a familiares de preso galego


EsCULcA presenta queixa perante o Valedor e a Defensora

Por trato vexatorio a familiares de preso galego
23/05/2013
O pasado 22 de maio, EsCULcA presentouescritos perante a oficina do Valedor do Pobo e a Defensora del Pueblo  interesando se tramiten queixas pola alegada actuación de funcionarios do cárcere de Mansila de las Mulas (León) que terían submetido a trato vexatorio familiares do moço galego X.R.O. interno nese penal.
Os feitos denunciados terían acontecido na zona de control cando ao pasaren duas familiares do preso baixo o arco saltou a alarma a pesar de elas non levaren encima obxecto metálico algún. Despois de varios controis intrusivos, con contacto físico directo e sen que os funcionarios utilizasen os medios legais de detección,ainda que a alarma continuaba a saltar cada vez que pasaban, as familiares foron finalmente autorizadas a entrar. Resulta difícil atribuir a fallo mecánico o mal funcionamento da alarma toda vez que este só se teria producido selectivamente, apenas cando atravesaban o arco as dúas familiares de X.R.O.
Nas queixas que agora presenta ao Valedor do Pobo e á Defensora del Pueblo, EsCULcA interesa sexan incoadas e tramitadas queixas por entender infrinxidos os dereitos constitucionais recollidos no art. 9.1 e 3 (vinculación dos poderes públicos ao ordenamento xurídico e principios de legalidade e interdición da arbitrariedade), 10 da CE de 1978 (respecto á lei e dereitos dos demais), art. 15 (dereito á integridade física e moral) e 18 (dereito á intimidade).

No escrito dirixido á Oficina do Valedor, EsCULcA solicita se incoe expediente de queixa e, no seu caso, con amparo na lei 36/1985, realice as xestións de coordinación precisas coa Oficina do Defensor del Pueblo para ditar resolución en amparo dos dereitos constitucionais infrinxidos.
Se ben o Valedor viña mantendo unha  liña de actuación que consistía en declarar a incompetencia da institución galega nesta materia por non estar a administración contra a que se formula a queixa baixo o seu control, ainda que a lexislación prevé mecanismos de coordinacion coa Defensoría del Pueblo, as declaracións feitas a unha representante de EsCULcA en entrevista recente, no sentido de estar disposto a actuar nas denuncias que o noso observatorio formulase, lévanos a reiterar a presentación das queixas na esperanza de que o comisionado parlamentar adopte unha posición activa na defensa de dereitos fundamentais.

 

Denunciam trato vexatório a familiares de preso galego

Funcionários de Mansilla de las Mulas
14/05/2013
A plataforma Que Voltem para Casa denuncia que familiares do preso X. R., interno no  penal de Mansilla de las Mulas (León),  forom submetidas a trato vexatório o passado dia 11 de maio por funcionários do centro. Um aparente falho mecánico do sistema de controlo e o uso arbitrário de medidas excepcionais derom pé às humilhaçons infligidas ao grupo familiar.
Os feitos denunciados acontecerom quando saltou a alarma ao passarem baixo o arco de controlo duas das quatro persoas que formavam o grupo familiar, apesar de elas se terem desprendido previamente de todos os objetos metálicos. Nesse momento, as duas familiares som obrigadas a situar-se ao final da fila de 40 persoas que esperavam para passar o controlo e, quando finalmente atravessam outra vez o arco e a alarma volve saltar, as duas som conduzidas a umha dependência habilitada a estes efeitos e obrigadas a retirarem parte da roupa interior. Como, mesmo assim, a alarma continua a saltar quando umha delas atravessa o arco, as duas som levadas mais umha vez ao quarto e ali umha funcionária procede a realizar umha inspecçom manual. Imediatamente despois de abandonarem o quarto chega um membro da guarda civil com um cam ao que se fai farejar a roupa das duas.
Por fim, e como a alarma continua a saltar ao passar umha delas, que entretanto aceitara desprender-se de toda a sua roupa e vestir unicamente umha bata proporcionada pola própria prisom, os funcionários decidem permitir a entrada.
Que a alarma saltasse unicamente no caso destas duas persoas, e com maior insistência no de umha delas, levanta fundadas dúvidas sobre a possibilidade de o incidente se dever a um alegado falho mecánico, mais ainda quando se conhecem casos anteriores em que a alarma foi manipulada para produzir este efeito.
 Por outra parte, em nengum momento foi utilizado o detetor conhecido como “raqueta”, que permite localizar de imediato qualquer objeto metálico sobre o corpo da persoa sujeita a inspeçom sem necessidade de contato físico. O seu uso teria evitado as inspeçons manuais (medida prevista para situaçons excepcionais) e teria aforrado ao grupo familiar as humilhaçons a que foi submetido arbitrariamente por estes funcionarios.

Ningún comentario:

Publicar un comentario