19/04/13

1181 Quilómetros, comunicado afapp-gz.


1181 QUILÓMETROS

Novas Noelia Cotelo.

En primeiro lugar dende afapp-gz e os familiares de Noelia queremos agradecer todas as mostras de apoio que recibimos, tanto de asociacións como a nivel individual de moitas persoas. A loita por Noelia é unha loita por todalas persoas presas que sofren as inxustas políticas de encerro, políticas cada día máis cuestionadas que esperamos coa forza de todas cambiar.

Queremos que saibades todas as persoas que acudistes á concentración da Coruña, que Noelia puido escoitar os vosos berros solidarios a través do teléfono nun momento en que se atopaba baixa de ánimos e isto subiulle a moral e alegroulle o día. Por iso queremos deixar claro, cada acción solidaria que na rúa pode parecer pouco é moi agradecida polas persoas que están sufrindo dentro.

Lamentamos informar que Institucións Penitenciarias continúa coa súa política de dispersión. A Noelia xa lle avisaron: “haz el paquete que te vas de cunda”, por desgraza non a traerán para Galiza como queremos, afástana aínda máis, lévana a Granada, a 1181 km da súa residencia, 1181 km separaranlle da súa familia

Alegrámonos de que Noelia próximamente salga de Brieva, cárcere de psicópatas e torturadores. Preocupámonos polo resto de mulleres presas que se quedan alí, obrigadas a estar caladas, consentir abusos psíquicos, físicos e sexuais. Portarse “ben” se non queren acabar como Noe, golpeadas, vexadas, illadas. Esperamos que chegue o día en que se faga xustiza e estas mulleres poidan recuperar a súa dignidade.

Non sentimos a dispersión de Noelia como unha derrota, moito avanzamos estes meses, a difusión e concienciación social incrementáronse, a crítica ao sistema carcerario expandiuse, e de novo se evidencia, a Dirección Xeral de Institucións Penitencias é o que é, unha ferramenta en mans do sistema capitalista, que non mira polas persoas senón por manter a sociedade nos parámetros que aos mesmos gobernantes interésanlles. Medo e terror, as súas principais armas.

Proximamente Noelia será sacada da súa cela, custodiada coma se fose a muller máis perigosa do mundo ata o furgón policial, onde será entregada á Garda Civil para que realicen o traslado, pasará longas horas “engrilletada” a un asento de ferro, sen posibilidade de moverse en caso de accidente ou necesidades fisiolóxicas, dentro dunha gaiola de ferro sen fiestras nin ventilación. Se todo vai ben chegará a Albolote, sacarana de esta gaiola de ferro e entregarana a outros funcionarios. Comeza o ritual de novo..

Dende o primeiro día queremos que en CP Albolote saiban que estamos moi pendentes de Noelia e todas as persoas presas, dende o primeiro día enviaremos faxes esixindo que:

  • Lle autoricen a entrada dun médico independente.
  • Lle autoricen a comunicar coa súa familia e amigxs.
  • Lle autoricen a continuar os seus estudos.
  • Lle autoricen a realizar actividades.

Por todo iso, unha vez máis necesitamos da vosa solidariedade, estade atentas, informaremos...

Novidades Xudiciais Noelia Cotelo

Caso 1
O Xulgado Nº 1 de Ávila reabriu o que pechou o Nº2 sobre a agresión e abuso sexual do 23 de Outubro.
A razón, dixo a xuíza, foi que recibira varias cartas de internos en prisión que denunciaban os feitos. Así que parabéns para os compañeiros que mandaron cartas. Tamén se mostrou moi interesada durante a declaración no tema do abuso sexual, insistindo en que lle dese tódolos detalles.
Por este caso viuna o forense e fíxolle fotos.
Nesta semana pediremos as probas que se nos negaron a vez anterior, gravación de cámaras e testifical de Lola.

Caso 2
Este mesmo xulgado ocúpase do suposto atentado que Noelia cometeu contra o director do C.P de Ávila, Jesús Martín Moreno. Hai denuncias cruzadas sobre os feitos xa que nós tamén denunciamos a malleira sufrida por Noelia neses días.
Por este caso tamén a visitou o forense.

Caso 3
A última malleira sufrida a pasada semana foi denunciada o Mércores 17 no Xulgado de Ávila e de forma solidaria pola nai Dolores no xulgado da Coruña. Aínda non sabemos que xulgado a tramitará.

O día 30 de Abril citaron a Dolores a declarar ao JVP da Coruña en relación a unha denuncia dun Centro Penitenciario, non sabemos cal.


¿SON Os CÁRCERES A SOLUCIÓN Ou PARTE DO PROBLEMA?


afapp-gz.blogspot.com
1181 KILÓMETROS

Novedades Noelia Cotelo

En primer lugar desde afapp-gz y los familiares de Noelia queremos agradecer todas las muestras de apoyo que hemos recibido, tanto de asociaciones como a nivel individual de muchas personas. La lucha por Noelia es una lucha por todas las personas presas que sufren las injustas políticas de encierro, políticas cada día más cuestionas que esperamos con la fuerza de todas cambiar.

Queremos que sepáis todas las personas que acudisteis a la concentración de A Coruña, que Noelia pudo escuchar vuestros gritos solidarios a través del teléfono en un momento en que se encontraba baja de ánimos y esto le subió la moral y le alegro el día. Por eso queremos dejar claro, cada acción solidaria que en la calle puede parecer poco es muy agradecida por las personas que están sufriendo dentro.

Lamentamos informar que Instituciones Penitenciarias continúa con su política de dispersión. A Noelia ya le han avisado: “haz el paquete que te vas de cunda”, por desgracia no la traerán para Galicia como queremos, la alejan todavía más, se la llevan a Granada, a 1181 km de su residencia, 1181 km le separarán ahora de su familia.

Nos alegramos de que Noelia próximamente salga de Brieva, cárcel de psicópatas y torturadores. Nos preocupamos por el resto de mujeres presas que se quedan allí, obligadas a estar calladas, consentir abusos psíquicos, físicos y sexuales. Portarse “bien” si no quieren acabar como Noe, golpeadas, vejadas, aisladas. Esperamos que llegue el día en que se haga justicia y estas mujeres puedan recuperar su dignidad.

No sentimos la dispersión de Noelia como una derrota, mucho hemos avanzado estos meses, la difusión y concienciación social se han incrementado, la crítica al sistema carcelario se ha expandido, y de nuevo se evidencia, la Dirección General de Instituciones Penitencias es lo que es, una herramienta en manos del sistema capitalista, que no mira por las personas sino por mantener la sociedad en los parámetros que a los mismos gobernantes les interesa. Miedo y terror, sus principales armas.

Próximamente Noelia será sacada de su celda, custodiada como si fuera la mujer más peligrosa del mundo hasta el furgón policial, donde será “entregada” a la Guardia Civil para que realicen el traslado (la cunda), pasará largas horas engrilletada a un asiento de hierro, sin posibilidad de moverse en caso de accidente o necesidades fisiológicas, dentro de una jaula de hierro sin ventanas ni ventilación. Si todo va bien llegará a Albolote, será sacada de está jaula de hierro y entregada a otros “funcionarios”. Comienza el ritual de nuevo.. Hay entramos nosotros...

Desde el primer día queremos que en CP Albolote sepan estamos muy pendientes de Noelia y todas las personas presas, desde el primer día enviaremos faxes exigiendo que:

  • Le autoricen la entrada de un médico independiente.
  • Le autoricen a comunicar con su familia y amigxs.
  • Le autoricen a continuar sus estudios.
  • Le autoricen a realizar actividades.

Por todo ello, una vez más necesitamos de vuestra solidaridad, estar atentas, informaremos...

Novedades Judiciales Noelia Cotelo.

Caso 1
El Juzgado Nº 1 de Ávila ha reabierto lo que cerró el Nº2 sobre la agresión y abuso sexual del 23 de Octubre.
La razón, ha dicho la jueza, ha sido que había recibido varias cartas de internos en prisión que denunciaban los hechos. Así que enhorabuena para los compañeros que mandaron cartas. También se ha mostrado muy interesada durante la declaración en el tema del abuso sexual, insistiendo en que le diese todos los detalles.
Por este caso le ha visto el forense y le ha hecho fotos.
En esta semana pediremos las pruebas que se nos negaron la vez anterior, grabación de cámaras y testifical de Lola.

Caso 2
Este mismo juzgado se ocupa del supuesto atentado que Noelia cometió contra el director del C.P de Ávila, Jesús Martín Moreno. Hay denuncias cruzadas sobre los hechos ya que nosotrxs también denunciamos la paliza sufrida por Noelia en esos días.
Por este caso también le ha visitado el forense.

Caso 3
La última paliza sufrida la pasada semana ha sido denunciada el Miércoles 17 en el Juzgado de Ávila y de forma solidaria por la madre Dolores en el juzgado de A Coruña. Todavía no sabemos que juzgado la tramitará.

El día 30 de Abril han citado a Dolores a declarar al JVP de A Coruña en relación a “una denuncia de un Centro Penitenciario”, no sabemos cuál.

¿SON LAS CÁRCELES LA SOLUCIÓN O PARTE DEL PROBLEMA?

afapp-gz.blogspot.com

Ningún comentario:

Publicar un comentario