06/04/13

Denucias de Noelia Cotelo e a sua Nai contra o director da prision de Ávila, funcionarios y o sindicato ACAIP.


Denuncias:
 • A Noelia se lle estimaron as denuncias contra os carcereiros de CP Brieva por torturas e lesións pola rotura do pulso, o forense a verá o 17 de abril no xulgado de Ávila.
 • Está estimada a visita forense polas lesións e torturas da última malleira en CP Brieva.
 • Está en trámite urxente no xulgado de vixilancia a solicitude e queixa pola denegación da autorización da entrada de médico privado.
 • Está en trámite a querella contra o director do cárcere por prevaricación como máximo responsable do cumprimento da legalidade no centro penitenciario. Art. 280 R.P.
 • Celebráronse dous xuízos por faltas en Valencia por feitos ocorridos no CP Picassent. Noelia negouse a realizalos por Videoconferencia. No primeiro se fixo un escrito de defensa, a sentencia sancionaa a unha pena de multa de 30 días a razón de 3 euros por día. Do segundo non hai coñecemento aínda.
 • O 15 de abril prestará declaración en relación coa agresión sufrida en setembro en CP Picassent, pola que interpuxo denuncia contra os carcereiros. Neste caso en calidade de denunciante e imputada.
 • Ante citación xudicial, Lola “se afirma y ratifica” na denucia presentada contra o sindicato de carcereiros ACAIP por intoxicación mediática.
 • O Valedor do Pobo en Madrid admitiu a trámite a denuncia e comunicou a abertura dunha investigación.
 • A Secreria Xeral de Institucions Penintenciarias comunicou o peche da sua investigación tras inspeccionar o penal de Brieva e “non” atopar irregularidades. (Sabemos que tras a súa visita cambiaronse as fenestras do modulo donde se atopa Noelia, asi como se lle cambiou de cela pois a sua tiña a fenestra rota.)
Traslado:
 • A Xunta de Tratamento por unanimidade propuxo o traslado a CP Albolote segundo lle comunicou o educador a Noelia.
Permanecede atentas...


Denucias de Noelia Cotelo y su Madre contra el director de la prision de Ávila, funcionarios y el sindicato ACAIP.
Denuncias:

 • Se le han estimado las denuncias contra los carceleros de CP Brieva por torturas y lesiones por la rotura de muñeca, el forense le verá el 17 de abril en el juzgado de Ávila.
 • Está estimada la visita forense por las lesiones y torturas de la última paliza en CP Brieva.
 • Está en tramite urgente en el juzgado de vigilancia la solicitud y queja por la denegación de la autorización de la entrada de médico privado.
 • Está en tramite la querella contra el director de la cárcel por prevaricación como máximo responsable del cumplimiento de la legalidad en el centro penitenciario. Art 280 R.P.
 • Se han celebrado dos juicios por faltas en Valencia por hechos sucedido CP Picassent. Noelia se negó a realizarlos por Videoconferencia. El primero se hizo un escrito de defensa, la sentencia le sanciona a una pena multa de 30 días a razón de 3 euros por día. Del segundo no hay conocimiento todavía.
 • El 15 de abril prestará declaración en relación con la agresión que sufrió en Septiembre en CP Picassent, por la que interpuso denuncia contra los carceleros. En este caso en calidad de denunciante y imputada.
 • Ante citación judicial, Lola “se afirma y ratifica” en la denuncia presentada contra el sindicato de carceleros ACAIP por intoxicación mediática.
 • El Defensor del Pueblo admitió a trámite la denuncia presentada y comunicó la apertura de una investigación.
 • La Secreria General de Instituciones Penintenciarias comunico el cierre de su investigación tras inspeccionar el penal de Brieva y “no” encontrar irregularidades. (Sabemos que tras su visita se cambiaron las ventanas del modulo donde se encuentra Noelia, asi como se le cambio de celda pues la suya tenía la ventana rota.)
Traslado:
 • La junta de tratamiento por unanimidad le ha propuesto el traslado a CP Alborote según le comunicó el educador a Noelia.
Permanecer atentas...

Ningún comentario:

Publicar un comentario