24/01/13

STOP TORTURAS A LAMA E TEIXEIRO


DERROGACIÓN DO REAL DECRETO 25/3/11
BASTA DE TORTURAS E MALOS TRATOS, BASTA DE ILLAMENTO E DISPERSIÓN

Xs familiares, amigxs e persoas solidarixs coas persoas presas temos coñecemento de que no módulo XV e no módulo XIV do CP A Lama estánse practicando de forma sistemática Torturas e Malos Tratos ás persoas clasificadas en Primeiro Grado.  Concretamente a M.T.F. levan esposándoo varias semanas á cama boca abaixo, provocando que se faga as súas necesidades por riba, momento no que os vixiantes aproveitan para lanzarlle cubos de auga fría ríndose del e humillándoo. Tamén nos consta que esta persoa foi agredida así como o foron outras persoas presas.
Nos derradeiros meses se tivo constancia de numerosas agresións e torturas no CP A Lama e CP Teixeiro, son numerosos os casos de persoas presas que denuncian ter sido vítimas de malos tratos e episodios de violencia dirixidos polos funcionarios. 
Existe un alto grado de impunidade ante as agresións que cometen os vixiantes, da mesma forma que ocorre coas forzas da orde no exterior, como quedou evidenciado en numerosas ocasións. As persoas presas son sometidas a fortes presións para que non denuncien, se lles ameaza con perder “beneficios penitenciarios”, con ser afastadas do seu lugar de orixe e familia, ser denunciadas e sancionadas. Nos casos nos que a persoa agredida se atreve a denunciar recibe coaccións, intimidacións e será denunciada por agresión, non acatar ordes, etc.
Se mantén a súa actitude e non retira a denuncia, o procedemento corrente como forma de castigo cara a persoa agredida e a súa familia é a dispersión. Por último, se a persoa presa supera todas estas presións e mantén a denuncia, é probable que a denuncia sexa arquivada e nunca se realice unha investigación, e en caso de que finalmente se realice un xuízo será probablemente a persoa agredida a sancionada. Aínda así, hai persoas presas que afrontan o medo e arriscan as súas vidas para denunciar estas agresións.
Contra istes feitos se presentou denuncia, esperamos que os Xulgados de Vixiancia Penitenciaria de Pontevedra investiguen e solicitamos a presenza dun médico forense de forma inmediata.

PRIMEIRO GRADO E ILLAMENTO
Á falta de actividades formativas e educativas podemos sumar as deficiencias estructurais así como unha pésima atención médica, todo isto sumado á ansiedade e ós desequilibros que provoca estar pechadx nunha habitación illadx durante 20hs ó día, prácticamente a escuras e sen ningún tipo de distracción.

Convén lembrar que no ano 1996 creóuse o réxime FIES (Fichero Interno de Especial Seguimiento), a través da instrucción nº 21/1996 da Dirección General Penitenciaria. Dito réxime foi denunciado en innumerables ocasións por asociacións que loitan en defensa dos Dereitos Humanos, por persoas presas e familiares. Finalmente en outubro do ano 2000, “Madres Unidas Contra la Droga” interpuxo un recurso ante o Ministerio de Interior para que deixase sen efecto a instrucción 21/1996. Nove anos despois unha sentenza do Tribunal Supremo recoñecía a nulidade de dita instrucción. 15 anos de réxime de illamento ilegal.

Sen embargo, o Ministerio de Interior fortaleceu xurídicamente este ficheiro de control e illamento, trala reforma do Reglamento Penitenciario efectuada por Real Decreto de 25 de marzo de 2011 (http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/26/pdfs/BOE-A-2011-5463.pdf), sendo Vicepresidente Primeiro do Goberno e Ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
O Comité Contra a Tortura da ONU manifestou a súa preocupación polas persoas presas clasificadas en Primeiro Grado, ao considerar as súas condicións materiais de encarceramento, especialmente a privación sensorial que sofren, como TORTURA PSICOLÓXICA.
"El régimen cerrado representa el fracaso del sistema penitenciario, de la reeducación y reinserción del preso. Es un sumidero. Un sistema que destroza al individuo. El interno que pasa amplios periodos de tiempo aislado desarrolla trastornos de difícil solución. Pierde el control de su vida, la capacidad de relación, los lazos familiares y la autoestima; se convierte en un ser apático, ansioso, desorientado, con una sexualidad alterada... (J.Rodriguez. El Pais 18/09/2011)"

Por todo isto ESIXIMOS:
*Ao director do Centro CP A Lama, Álvaro Nuevo García, que tome medidas para deter inmediatamente as agresións e torturas que se están sucedendo no interior do Centro Penitenciario, colaborando coa xustiza e asegurando un proceso transparente.

* Ao Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Pontevedra, institución encargada de velar polo respecto dos Dereitos Humanos das persoas presas:
-                           Que se curse e investigue a denuncia interposta por presunto delito de Torturas, Trato Degradante e Lesións.
-                           Que reciba declaración en sede xudicial a Don M.T.F.
-                           Que Don M.T.F. sexa recoñecido por un médico forense.
-                           Que se reciba declaración en sede xudicial das testemuñas.

O réxime de Illamento e Primeiro Grado supoñen unha abominación para calquera sociedade que pretenda defender os Dereitos Humanos, o peche e illamento como castigo de forma sistemática, alleo a calquera concepto cercano á reinserción ou educación. Organizacións e institucións o denuncian constantemente pero o goberno non escoita e non desexa afrontar iste problema.
Consideramos completamente inapropiada e inxustificada a reforma do Reglamento Penitenciario efectuada por Real Decreto de 25 de marzo de 2011, nun momento no que as sociedades demandan maior transparencia dos gobernos e non fortes medidas represivas cara a poboación empobrecida.
Non podemos consentir que o Estado ampare estas prácticas aberrantes, é preciso comezar un debate social sobre a forma en que se está desenvolvendo a política penitenciaria e xudicial. A xustiza é completamente allea aos intereses das persoas comúns, sendo claramente unha ferramenta en mans das mesmas persoas que lexislan leis e decretos con total escurantismo.
Cuestionamos públicamente a función que cumpren os cárceres, e consideramos preciso comezar un proceso de axuda e comunicación coas persoas presas para que estas poidan falar con liberdade, sen medo a ser sancionadas e incomunicadas.
É necesario acabar co Réxime de Illamento e a práctica da Dispersión, debemos unir forzas para dar un primeiro paso na transparencia dentro dos Centros Penitenciarios. Se lles debe garantizar a tódalas persoas presas a posibilidade de expresarse e non vivir sometidas a un réxime de terror e medo constante.
En Badajoz,  Valencia, Valladolid, Ciudad Real y Cantabria pecháronse os módulos de illamento de numerosos cárceres, negando á institución a posibilidade de clasificar a internos en réxime de illamento durante periodos prolongados, sendo este exclusivamente unha medida de castigo para cumplir sanción concretas, NUNCA un réxime que se pode prolongar durante meses ou anos.
Gústenos ou non a xustiza non representa nin serve aos intereses da poboación, vivimos nunha sociedade na que cada día que pasa avanzamos máis cara formas de goberno ditatoriales. Se non freamos esta tolemia non haberá moito que contar.

DERROGACIÓN DO REAL DECRETO 25/3/11

BASTA DE TORTURAS E MALOS TRATOS, BASTA DE ILLAMENTO E DISPERSIÓN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO 25/3/11
BASTA DE TORTURAS Y MALOS TRATOS, BASTA DE AISLAMIENTO Y DISPERSIÓN

Lxs familiares, amigxs y personas solidarixs con las personas presas tenemos conocimiento de que en el modulo XV y el modulo XIV del CP A Lama se están practicando de forma sistemática Torturas y Malos Tratos a las personas clasificadas en Primer Grado, concretamente a M. T. F. llevan esposándole varias semanas a la cama boca abajo provocando que se haga sus necesidades encima, momento en el que los vigilantes aprovechan para lanzarle cubos de agua fría riéndose de él y humillándole. También nos consta que esta persona ha sido agredida así como lo han sido otras personas presas.
En los últimos meses se ha tenido constancia de numerosas agresiones y torturas en el CP A Lama y CP Teixeiro, son numerosos los casos de personas presas que denuncian haber sido víctimas de malos tratos y episodios de violencia dirigidos por los funcionarios.
Existe un alto grado de impunidad ante las agresiones que cometen los vigilantes, de la misma forma que ocurre con las fuerzas del orden en el exterior, como ha quedado evidenciado en numerosas ocasiones.
Las personas presas son sometidas a fuertes presiones para que no denuncien, se les amenaza con perder "beneficios penitenciarios", ser alejados de su lugar de origen y familia, ser denunciados y sancionados. En los casos en que la persona agredida se atreve a denunciar, recibe coacciones, intimidaciones y será denunciado por agresión, no obedecer ordenes...
Si mantiene su actitud y no retira la denuncia, el procedimiento habitual como forma de castigo hacia la persona agredida y su familia es la dispersión.
Por último, si la persona presa supera todas estas presiones y mantiene la denuncia, es probable que la denuncia sea archivada y nunca se realice una investigación, y en caso de que se realice juicio será probablemente la persona agredida la sancionada.
Aún así, hay personas presas que afrontan el miedo y arriesgan sus vidas para denunciar estas agresiones.
Contra estos hechos se ha presentado denuncia, esperamos que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra investiguen y solicitamos la presencia de un médico forense inmediatamente.
PRIMER GRADO Y AISLAMIENTO
A la falta de actividades formativas y educativas, podemos sumar las deficiencias estructurales así como una pésima atención medica, todo esto sumado a la ansiedad y los desequilibrios que genera estar encerrado en una habitación aislado durante 20hrs al día, prácticamente a oscuras y sin ningún tipo de distracción.
Conviene recordar que en el año 1996 se creó  el régimen FIES, cuyas siglas significan Ficheros Internos de Especial Seguimiento, a través de la instrucción nº 21/1996 de la Instrucción de la Dirección General Penitenciaria. Dicho régimen ha sido denunciado en innumerables ocasiones por asociaciones que luchan por la defensa de los Derechos Humanos, por personas presas y familiares.  Finalmente en Octubre del año 2000 "Madres Unidas Contra la Droga" interpuso un recurso ante el Ministerio de Interior para que dejase sin efecto la instrucción 21/1996. Nueve años después una sentencia del Tribunal Supremo reconocía la nulidad de dicha instrucción. 15  años de régimen de aislamiento ilegal.
Sin embargo, el Ministerio de Interior ha fortalecido jurídicamente este fichero de control y aislamiento, tras la reforma del Reglamento Penitenciario efectuada por Real Decreto de 25 de Marzo de 2011.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/26/pdfs/BOE-A-2011-5463.pdf, siendo Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
El Comité Contra la Tortura de la ONU ha manifestado su preocupación por las personas presas clasificadas en Primer Grado, al considerar sus condiciones materiales de encarcelación, especialmente la privación sensorial que sufren, como TORTURA PSICOLÓGICA.
"El régimen cerrado representa el fracaso del sistema penitenciario, de la reeducación y reinserción del preso. Es un sumidero. Un sistema que destroza al individuo. El interno que pasa amplios periodos de tiempo aislado desarrolla trastornos de difícil solución. Pierde el control de su vida, la capacidad de relación, los lazos familiares y la autoestima; se convierte en un ser apático, ansioso, desorientado, con una sexualidad alterada... (J.Rodriguez. El Pais 18/09/2011)"
Es inaceptable que se trate de esta manera a ninguna persona, los porrazos, las camas de sujeción mecánica, las largas horas al día encerrados sin actividades, la desatención sanitaria, el chantaje psicológico, las humillaciones, los insultos tienen que desaparecer.
"
Por todo ello solicitamos:
*Al director del Centro CP A Lama, Álvaro Nuevo García, que tome medidas para detener inmediatamente las agresiones y torturas que se están sucediendo en el interior del Centro Penitenciario, colaborando con la justicia y asegurando un proceso trasparente. 
*Al Juzgado de Vigilancia de Pontevedra,
institución encarga de vigilar por el respeto de los Derechos Humanos de las personas presas:
-Que se curse e investigue la denuncia interpuesta por presunto delito de Torturas, Trato Degradante y Lesiones.
-Que reciba declaración en sede judicial a don M.T.F.
-Que don M.T.F. sea reconocido por un médico forense.
-Que se reciba declaración en sede judicial de los testimonios de los testigos."

El Régimen de Aislamiento y Primer Grado suponen una abominación para cualquier sociedad que pretenda defender los Derechos Humanos, el encierro y aislamiento como castigo de forma sistemática, ajeno a cualquier concepto cercano a reinserción o educación. Organizaciones e instituciones lo han denunciado constantemente pero el gobierno no escucha y no desea enfrentar el problema.
Consideramos completamente inapropiada e injustificada la reforma del Reglamento Penitenciario efectuada por Real Decreto de 25 de Marzo de 2011,  en un momento en el que las sociedades demandan mayor transparencia de los gobiernos y no fuertes medidas represivas hacia la población empobrecida.
No podemos consistir que el Estado ampare estas prácticas aberrantes, es necesario comenzar un debate social sobre la forma en que se está desarrollando la política penitenciaria y  judicial. La justicia es completamente ajena a los intereses de las personas comunes, siendo claramente una herramienta en manos de las mismas personas que legislan las leyes y decretos con total oscurantismo.
Cuestionamos públicamente la función que cumplen las cárceles, y consideramos necesario comenzar un proceso de ayuda y comunicación con las personas presas para que están puedan hablar con libertad sin miedo a ser sancionados e incomunicados.
Es necesario acabar con el Régimen de Aislamiento y la práctica de la Dispersión, debemos unir fuerzas por dar un primer paso en la trasparencia dentro de los Centros Penitenciarios. Se les debe garantizar a todas las personas presas la posibilidad de expresarse y no vivir sometidos a un régimen de terror y miedo constante.
En Badajoz, Valencia, Valladolid, Ciudad Real y Cantabria se han cerrado los módulos de aislamiento de numerosas cárceles.  Negando a la institución la posibilidad de clasificar a internos en régimen de aislamiento durante periodos prolongados, siendo este exclusivamente una medida de castigo para cumplir sanciones concretas, NUNCA un régimen que se puede prolongar durante meses o años.
Nos guste o no la justicia no representa ni sirve a los intereses de la población, vivimos en una sociedad en la que cada día que pasa avanzamos más hacia formas de gobierno dictatoriales. Si no frenamos esta locura no habrá mucho que contar.

DEROGACIÓN DEL REAL DECRETO 25/3/11
BASTA DE TORTURAS Y MALOS TRATOS, BASTA DE AISLAMIENTO Y DISPERSIÓN


Ningún comentario:

Publicar un comentario